Vorwahlnummern

Internationale Vorwahlnummern

Land wählen

Bangladesh (+ 880)

 • Bagerhat 401, 468
 • Barisal 431
 • Bogra 51
 • Brahmanbaria 851
 • Chittagong 31
 • Comilla 81
 • Dhaka 2
 • Dinajpur 531
 • Jamalpur 981
 • Jessore 421
 • Jhalakati 498
 • Khagrachari 371
 • Khulna 41
 • Kushtia 71
 • Magura 488
 • mobile 11, 15, 16, 17, 18, 19
 • Moulvi Bazar 861
 • Mymensingh 91
 • Narayanganj 671
 • Narsingdi 628
 • Noakhali 621
 • Pabna 731
 • Patvakhali 441
 • Rajshahi 721
 • Rangpur 521
 • Sylhet 821
 • Tangail 921